Mezi nejčastěji sjednávané produkty patří pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Vzhledem k tomu, že povinnost mít toto pojištění uzavřené pramení ze zákona, roste každoročně nejen počet uzavřených smluv, ale i počet společností, které se zabývají jeho poskytováním. Nabídky těchto společností se tak výrazně liší. Kvůli vysokému počtu společností je tak téměř nemožné se ve všech jejich nabídkách orientovat. Proto je dobré výběr té nejvýhodnější nechat na vašem finančním poradci. Co ale dělat se stávající pojistkou, pokud nemám zkušeného finančního poradce, který by za mě tuto problematiku vyřešil? Kdy a jak mohu stávající smlouvu zrušit? V následujícím textu vám popíši pět způsobů, jakými se můžete ze stávající nevýhodné smlouvy vyvázat.

1) Odstoupení od smlouvy do dvou měsíců

Tuto možnost lze uplatnit v situaci, kdy máte uzavřenou novou smlouvu na povinné ručení, ale naskytla se vám možnost výhodnější nabídky. Nejčastěji díky vyjednané slevě. V tomto případě je postup velice jednoduchý. Ze zákona máte možnost od pojistné smlouvy do dvou měsíců od jejího podepsání odstoupit. K tomu vám bude stačit pouze sepsat výpověď a dodat ji v písemné formě na danou pojišťovnu. V ten okamžik pak začne běžet osmidenní výpovědní lhůta, po jejíž uplynutí nevýhodně uzavřené povinné ručení zaniká. Za tento úkon vám nehrozí žádné poplatky a původní pojišťovna si může pouze nárokovat poměrnou částí pojistné za dobu, po kterou vás kryla.

 

2) Na konci pojistného období

V současné době se povinné ručení uzavírá zpravidla na období jednoho ročního cyklu. To však neznamená, že smlouva s danou pojišťovnou po roce zaniká. Naopak! Smlouva o povinném ručení je tzv. autoprolongační. Znamená to, že se automaticky při každém výročí jejího podpisu prodlužuje o dalších 12 měsíců. Pokud tedy plánujete, že k tomuto datu budete přecházet pod jinou, výhodnější společnost, je nutné to stávající pojišťovně dát vědět 6 týdnů předem! Pokud tak neučiníte, vaše výpověď nemusí být akceptována a následně vám hrozí upomínání a pokuty za nedodržení smluvních podmínek u původní společnosti. Výpověď je v tomto případě také potřeba podat písemnou formou a v ideálním případě si od dané pojišťovny vyžádat její písemnou akceptaci (písemné potvrzení, že byla výpověď zaevidována).

 

3) Krádež, prodej či likvidace pojištěného vozu

Zákonem odůvodněné ukončení pojistné smlouvy bez ohledu na typ či délku stávající smlouvy je krádež, prodej či likvidace pojištěného vozidla. Pokud nastane jedna z těchto situací, máte povinnost o situaci neprodleně informovat vaši pojišťovnu. V těchto případech vám za předčasné ukončení smlouvy samozřejmě nehrozí žádná sankce. Stačí jen na dané pojišťovně zažádat o ukončení pojistné smlouvy. Společně s žádostí pak, v případě prodeje vozidla, doložíte kopii kupní smlouvy či velkého technického průkazu (se zaznamenanou změnou vlastníka). V případě krádeže dokládáte policejní protokol o odcizení vozu a v případě likvidace zase doklad o vyřazení z evidence vozidel.

 

4) Změna pojistného

V rámci ochrany spotřebitele můžete stávající smlouvu bez sankce vypovědět i v případě, kdy vaše současná pojišťovna změní pojistné podmínky. Například v případě, kdy vám přijde vyrozumění o navýšení pojistného na další smluvní období. Pak můžete do měsíce od obdržení těchto informací na vaši pojišťovnu doručit písemné odstoupení od pojistné smlouvy. Stávající pojišťovna je pak ze zákona povinná vám smlouvu vypovědět bez sankcí. POZOR – pokud změna ceny pojistného pramení z čerpání bonusů (například jste měli levnější cenu díky vaší nehodovosti), o které jste během roku přišli, nejedná se o změnu pojistných podmínek a smlouvu nelze tímto způsobem bez sankce zrušit.

 

5) Pojistná událost

Poslední možnost, jak lze zrušit současné povinné ručení, je po oznámení pojistné události. Jakmile na vaši pojišťovnu nahlásíte pojistnou událost, máte tříměsíční lhůtu, během které může dojít k odstoupení od pojistné smlouvy. V tomto případě můžete dané pojištění zrušit, avšak v tomto případě má právo na odstoupení i samotná pojišťovna. Faktické zrušení pojistné smlouvy pak proběhne měsíc od doručení výpovědi.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *