Hlášení pojistné události u životního pojištění

Většina hlavních pojišťoven, které působí na českém trhu umožňuje prostřednictvím jejich systémů nahlásit pojistnou událost on-line z pohodlí vašeho domova.

V současné době rozlišujeme dva typy on-line hlášení:

 • 100 % bezpapírová forma hlášení prostřednictvím on-line nástrojů pojišťovny
 • vyplnění dotazníku v elektronické podobě a doručení pojišťovně

Potřebné dokumenty

Pracovní neschopnost
 • Zaměstnanci – potvrzení pracovní neschopnosti – potvrzení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – V. díl s razítkem zaměstnavatele a datem nástupu zpět do práce
 • OSVČ – potvrzení OSSZ, od kdy do kdy jste nebo jste byl/a OSVČ, případně vykonáváte nebo jste vykonával/a svobodné povolání
 • OSVČ plátce nemocenského pojištění – potvrzení OSSZ o čerpání nemocenských dávek
 • OSVČ neplátce nemocenského pojištění – potvrzení OSSZ, že nejste plátcem dobrovolného nemocenského pojištění, a potvrzení lékaře, na jakou dobu od-do by byla neschopenka vystavena, pokud lékař doporučil pracovní neschopnost
 • Žádost o zálohu – potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (tzv. lístek na peníze) s razítkem lékaře a zaměstnavatele
Hospitalizace
 • Propouštěcí zpráva z nemocnice
 • Zpráva o rehabilitačním pobytu
Invalidita
 • Posudek o uznání invalidity od OSSZ s uvedením stupně invalidity, diagnózy a data příští kontrolní lékařské prohlídky nebo doby platnosti posudku
 • Rozhodnutí o přiznání příspěvku na dlouhodobou péči ve stupni závislosti II a vyšším nebo posudek o uznání osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby od OSSZ ve stupni závislosti II a vyšším
Úmrtí
 • Kopie úmrtního listu
 • Výsledek šetření od Policie ČR (v případě úmrtí následkem úrazu)
Pojistnou událost vyšetřovala policie
 • Policejní protokol
Plnění nenárokuje pojištěný či obmyšlená osoba
 • Úředně ověřená plná moc
 • Rodný list dítěte (u zákonného zástupce dítěte)
 • Rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka
 • Dědic – usnesení soudu o ukončení dědického řízení
 • Pokud jde o plnění oprávněným osobám dle zákona, tak písemná informace notáře o účastnících dědického řízení

Vyberte Vaši pojišťovnu

100 % bezpapírovou formu nabízí:

pojistovny - allianz.jpg
pojistovny - generali.jpg
pojistovny - koop.jpg
pojistovny - uniqua.jpg
pojistovny - pcs.jpg

Dotazníky v elektronické podobě nabízí:

pojistovny - cpp.jpg
pojistovny - csob.jpg
pojistovny - kb.jpg
pojistovny - metlife.jpg
pojistovny - nnpojistovna.jpg